سند تحول بنیادین

تحقق ارزشهاو آرمانهاي متعالي انقلاب اسلامي مستلزم
تلاش همهجانبه در تمام ابعاد فرهنگي، علمي، اجتماعي و
اقتصادي است. عرصه تعليم و تربيت از مهمترين زيرساختهاي
تعالي همه جانبه كشور و ابزار جدي براي ارتقای سرمايه انساني
شايسته كشور در عرصههاي مختلف است. تحقق آرمانهاي
متعالي انقلاب اسلامي ايران مانند احياي تمدن عظيم اسلامي،
حضور سازنده، فعال و پيشرو در ميان ملتها و كسب آمادگي
براي برقراري عدالت و معنويت در جهان در گرو تربيت
انسانهاي عالم،متقي وآزاده و اخلاقي است. تعليم و تربيتي كه
تحقق بخش حيات طيبه، جامعه عدل جهاني و تمدن اسلامي
ايراني باشد در پرتو چنين سرمايه انساني متعالي است كه جامعه
بشري آمادگي تحقق حكومت جهاني انسان كامل را يافته و در
سايه چنين حكومتي ظرفيت و استعدادهاي بشر به شكوفايي
و كمال خواهد رسيد.

 

تحقق اين هدف نيازمند ترسيم نقشه راهي است كه در آن
نحوه طي مسير، منابع و امكانات لازم، تقسيم كار در سطح
ملي و الزامات در اين مسير به صورت شفاف و دقيق مشخص
شده باشد.. در تهيه سند ملي تحول بنيادين آموزش و پرورش
كوشش شده است تا با الهام گيري از اسناد بالادستي و
بهرهگيري از ارزشهاي بنيادين آنها و توجه به اهداف
راهبردي نظام جمهوري اسلامي ايران، چشمانداز و اهداف
تعليم و تربيت در افق 1404هجري شمسي تبيين شود.
تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش مبتني بر آرمانهاي
بلند نظام اسلامي بايد معطوف به چشماندازي باشد كه در
افق روشن ،1404ترسيمگر ايراني توسعه يافته با جايگاه اول
اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه با هويتي اسلامي
انقلابي، الهام بخش جهان اسلام همراه با تعاملي سازنده و
مؤثر در عرصه روابط بينالمللي است.
اگرچه در سه دهه گذشته تلاشهاي وافر و قابل تقديري
از طرف مسئولان و دستاندركاران نظام تعليم و تربيت
براي بهبود و اصلاح نظام آموزشي كشور به عمل آمد كه
خوشبختانه نتايج مثبت و مفيدي نيز بر جاي گذاشته است؛
ليكن هنوز آموزش و پرورش با چالشهاي جدي روبرو است
و برونداد آن در طراز جمهوري اسلامي ايران و پاسخگوي
تحولات محيطي و نيازهاي جامعه نميباشد. از اين رو تأكيدات
حكيمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت تحول
بنيادي در آموزش و پرورش با تكيه بر فلسفه تعليم و تربيت
اسلامي
ايراني و تدوين الگوي اسلامي ايراني براي

تحول و پرهيز از الگوهاي وارداتي، كهنه و تقليدي محض،
چراغ راه برون رفت از چالشهاي نظام آموزشي كشور است.
خوشبختانه با درك ضرورت و اهميت اين امر و در پاسخ به
نداي هوشمندانه رهبري معظم انقلاب اسلامي(مدظلهالعالي)،
طرح تدوين سندتحول بنيادين آموزش و پرورش در افق
چشمانداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران پس از تدوين
و تصويب در شورای عالی آموزش و پرورش در دستور كار
شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و سرانجام پس
از شكلگيري حلقههاي كارشناسي
پژوهشي با مشاركت
صاحبنظران حوزوي و دانشگاهي و مديران و كارشناسان
مجرب آموزش و پرورش و سايردستگاههاي ذيربط، ضمن
پايبندي به ديدگاههاي حضرت امام خميني(ره) و نظرات مقام
معظم رهبري درباره تحول بنيادين نظام آموزشي و همسو با
اسناد فرادستي، از جمله سند چشمانداز بيست ساله كشور، سند
مذكور تدوين و به تصويب اين شورا رسيد.

دانلود کتابچه سند تحول بنیادین