تقدیر از شرکت کنندگان طرح جابربن حیان (1400-1399)

سال تحصیلی جاری (1400-1399) همچون سال های گذشته طرح جابربن حیان برگزار شد. البته با یک تفاوت...

کارهای مختلف دانش آموزان به شهرستان تحویل داده شد.اما تصمیم بر این شد که مشابقات امسال فقط درون مدرسه ای باشد و همچون سال های ثبل در مرحله شهرستانی و استانی مورد بررسی قرار نگیرد.

بعد از این تصمیم از سمت اداره آموزش و پرورش، مدرسه از افراد شرکت کننده ( دانش آموزان و معلمان راهنما ) همراه با لوح و جوایز نقدی تقدیر به عمل آورد.